Zasady udostępniania informacji publicznej

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji prawnie chronionych o których mowa poniżej).

Udostępnianie informacji publicznej realizowane jest przede wszystkim poprzez umieszczanie 

i aktualizowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniona na pisemny wniosek zainteresowanego (w załączniku).

Wnioski o udzielenie informacji publicznej należy składać w sekretariacie szkoły.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż

w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona 

w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi.

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli szkoła będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca będzie poinformowany o wysokości opłaty.

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej),

informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej),

tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,

ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:

ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,

osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności.

wniosek_o_ud_inf__pub.pdf


Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2015 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agata Dziedzic


10 lutego 2015 11:21 (Agata Dziedzic) - Zmiana treści zakładki.
10 lutego 2015 11:04 (Agata Dziedzic) - Zmiana treści zakładki.
10 lutego 2015 11:03 (Agata Dziedzic) - Dodanie nowej zakładki.